กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน

กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการสงเคราะห์แบ่งปันให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก กำพร้า ไร้ที่พึ่ง หรือถูกทอดทิ้งจากครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ในสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน-โต สถานสงเคราะห์เด็กโต สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก และสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้นิเทศงานและรับรองการทำกิจกรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เป็นจิตสาธารณะ เช่น การเลี้ยงดู การฝึกอบรม ฝึกอาชีพ หรือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมนำไปสะสมให้ครบ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามที่กองทุนกำหนด

สถานที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะดูแลเด็ก  …คลิก

  • สถานรองรับเด็ก จำนวน 30 แห่ง
  • สถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 4 แห่ง