กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด ลดเบี้ยปรับ 100%

กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด ลดเบี้ยปรับ 100%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน สู้ภัยโควิดด้วยการลดเบี้ยปรับ 80 – 100% สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ และลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว รวมถึงลดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เหลือ 0.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

จากการที่กองทุนได้มีมาตรการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน 100% สำหรับผู้กู้ยืมทุกรายที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว 

ผู้กู้ยืม

วิธีการ / ช่องทางการชำระหนี้

  ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
      ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี – ลงทะเบียนขอรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับที่ https://www.studentloan.or.th/promotion

– นัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี

– ชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้น

– ติดต่อชำระหนี้ได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ตามวันเวลาที่นัดหมาย

*ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนแล้วในมาตรการลดเบี้ยปรับ 80% ที่มีวันนัดชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. ลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) 

ลำดับ

วิธีการ / ช่องทางการชำระหนี้

1.

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

2.

แอปพลิเคชัน  Krungthai Next หรือแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

* ตรวจสอบยอดหนี้ก่อนชำระได้ที่ แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

3.

ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร  โดยใช้ QR Code จากแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”

ผู้กู้ยืมต้องทำการชำระหนี้ในวันที่สร้าง QR Code เท่านั้น

ยกเว้นการทำรายการในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

3. ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว 

ลำดับ

วิธีการ / ช่องทางการชำระหนี้

1.

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

2.

แอปพลิเคชัน  Krungthai Next หรือแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

* ตรวจสอบยอดหนี้ก่อนชำระได้ที่ แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

3.

ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร  โดยใช้ QR Code จากแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”

ผู้กู้ยืมต้องทำการชำระหนี้ในวันที่สร้าง QR Code เท่านั้น

ยกเว้นการทำรายการในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

4. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด  

ขยายระยะเวลามาตรการลดอัตราการคิดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิม 7.5% ต่อปี เหลือ 0.5% ต่อปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564