การประชุมสัมมนา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2564 และแนวทางการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ รวมถึงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) ในส่วนของระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในระดับ

  • ระดับมัธยมศึกษา                 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)            วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
  • ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)        วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  • ระดับอุดมศึกษา                   วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

หนังสือเชิญประชุม

  • หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 ** สำหรับระดับมัธยมศึกษา สิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัด กองทุนขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ ทะเบียนออนไลน์เท่านั้น**


  • หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา วันที่ 3-5 มีนาคม 2564
  • กำหนดการสัมมนา

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://online.studentloan.or.th/regist/studentloan02/

หมายเหตุ : 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมสัมมนาผ่านระบบ Application Zoom

– Computer PC (window 7 ขึ้นไป) / Notebook / Tablet / Smart Phone

– Browser ที่สามารถใช้งานในระบบได้ Internet Explorer / Google Chrome

2. Download Application Zoom และ สแกน QR Code คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น