e-studentloan

การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan

:: การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan ::

:: ข้อแนะนำในการเข้าสู่ระบบ e-Studentloan
   1. เปิดเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ด้วยโปรแกรม Internet explorer

โปรแกรม Internet Explorer จะมีประจำทุกเครื่องคอมพิวเตอร์
e-Studentloan e-Studentloan
หน้าแรกเว็บไซต์กองทุนกู้ยืมฯของรัฐบาล (ที่ตั้งระบบ e-Studentloan)
e-Studentloan


    2. คลิกที่หัวข้อ ระบบ e-Studentloan ตรงแถบสีน้ำเงินแล้วเลือก นักเรียน/นักศึกษา

ตรงแถบสีน้ำเงินให้เลือก
> ระบบ e-Studentloan
> นักเรียน/นักศึกษา
e-Studentloan
หน้าแรกของ ระบบ e-Studentloan ให้เลือก ผู้มีรหัสผ่านแล้ว
e-Studentloan


    3. การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan

เลขประจำตัวประชาชน : ใสเป็นตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก
รหัสผ่าน : ตามที่ตั้งในขั้นตอน การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)
เมื่อกรอกครบแล้วให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ หาก Enter จะไม่สามารถใช้ได้
e-Studentloan
หน้าแรก ของการเข้าสู่ระบบ e-Studentloan
e-Studentloan