การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563


2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับสมบูรณ์)


3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

–  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

–  ขอชี้แจงแนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

–  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2563

–  แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2563

–  คู่มือการบันทึกกรอบวงเงินในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

–  การโอนเงินกู้ยืม

– การบันทึกข้อมูลสาขาวิชาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)

– การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา

– แจ้งกำหนดวันการส่งข้อมูล และส่งคืนเงินผ่านระบบ e-Audit

– รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะระดับอุดมศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

– ขอความร่วมมือสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) ในปีการศึกษา 2562

– รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/   แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทึ่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

– รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะระดับอุดมศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2563

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563


4. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (Update ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)


5. รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2561 – 2563 ผิดที่


6. ผลการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


7. การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

บริการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา    

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร