e-studentloan
เตรียมพร้อมให้กู้ยืม 64

 

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 … คลิก

2. คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา …คลิก

–  คลิปวิดีโอแนะนำสำหรับการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ DSL ของสถานศึกษา                        

EP.1

 

EP.2

 

EP.3 EP.4

3. คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) สำหรับผู้กู้ยืมเงิน …คลิก

4. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ tiger711

–  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 … คลิก

 

–  เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564  … คลิก

5. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564

 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

  • โทรศัพท์  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา

By jetdo