คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี)
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีผลการเรียนดังนี้

   • 4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
   • 4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80
   • 4.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.90

 

 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
 • ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา winner55
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินกู้ยืมและกรอบจำนวนผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

By jetdo