ข่าวประกาศ

 • การติดต่อกองทุนกู้ยืม ช่วงสถานการณ์โควิด-19
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา open house 2020
 • ประชุมเตรียมความพร้อมกู้ยืมต่อปีการศึกษา 2564
 • ร่วมสร้างเงินออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาจุดคัดกรอง
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา 63
 • มาตรการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาปี 2563
 • โอกาสทางการศึกษาง่าย ๆ แค่คลิก
 • เรียนรู้ e-learning ได้ชั่วโมงจิตอาสา
 • จิตสำนึกการชำระหนี้คืน
 • การติดต่อชำระหนี้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ประกาศผลรางวัลการเขียนเรียงความ
 • เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ